IDEA ORAZ ZAPLANOWANIE PROJEKTU

Audit wstępny, audit luk. Audit wstępny jest przeglądem obejmującym analizę podstawowych oddziaływań organizacji na otoczenie wraz z oceną zgodności działań z wymaganiami polskiego prawa i wymaganiami poszczególnych norm międzynarodowych. Analiza luk natomiast jest szczegółową oceną zgodności istniejącego systemu zarządzania z wymaganiami norm. Wykonanie analizy luk pozwoli w sposób szczegółowy zaplanować prace związane z wdrożeniem systemu.

Smiley face

Smiley face
Smiley face

PROJEKTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Ustalenie jakie są wymagania odnośnie wdrażania systemu. Opracowanie planu wdrożenia a następnie realizowanie działań założonych w planie oraz na bieżąco kontrolowanie zaawansowania już wykonanych działań.

Smiley face

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Fazie wdrożeniowej towarzyszą:

 • szkolenie dla najwyższego kierownictwa, Pełnomocnika ds. Jakości, kandydatów na auditorów wewnętrznych, zespołu wdrożeniowego, pracowników. Celem szkolenia dla najwyższego kierownictwa jest przedstawienie najwyższemu kierownictwu wymagań norm wraz z omówieniem procesu wdrażania systemu ze szczególnym podkreśleniem roli i odpowiedzialności, jakie normy przypisuje najwyższemu kierownictwu i kluczowym pracownikom.
 • szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych i Pełnomocnika ds. Jakości obejmuje swoim zakresem zagadnienia planowania, przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych oraz nadzorowania działań korygujących i zapobiegawczych. Celem jest stworzenie grupy pracowników zdolnych do systematycznego weryfikowania skuteczności wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania, działającego według ustalonej metodyki i procedur.
 • szkolenia dla pracowników operacyjnych służą podniesieniu świadomości pracowników wszystkich szczebli struktury organizacji. Szkolenia każdorazowo są przygotowywane odpowiednio do specyfiki organizacji.
 • opracowanie dokumentacji systemowej i operacyjnej (konsultacje i zespoły robocze). Konsultacje mają na celu praktyczną pomoc przy tworzeniu dokumentacji oraz nadzorowaniu przebiegu prac zespołu wdrożeniowego. Ponadto mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów oraz wypracowywanie rozwiązań najlepszych dla Państwa, tak, aby wdrażanie systemu zarządzania było jak najbardziej efektywne.
 • zorganizowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Audit przeprowadzają konsultanci wraz z audytorami organizacji. Pozwoli to na praktyczne zapoznanie się z technikami auditowania oraz umożliwi zaplanowanie stosownych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Smiley face
  Smiley face
  Smiley face

  WERYFIKACJA FUNKCJONALNOŚCI

  Weryfikacja to nic innego jak sprawdzenie, w jakim stopniu dane wyjściowe z projektowania systemu zarządzania spełniają wymagania zawarte w danych wejściowych do jego projektowania.

  Smiley face

  AUDYT CERTYFIKACYJNY

  Przygotowanie oferty do instytucji certyfikującej. Reprezentacja podczas auditu certyfikacyjnego. W ramach realizacji umowy wdrożeniowej nasi konsultanci pomagają w doborze odpowiedniej dla profilu Państwa działalności instytucji certyfikującej. Uczestniczymy procesie certyfikacji, jako jego przedstawiciel.